Проект за технологично обновление на производствени мощности

Проект за технологично обновление на производствени мощности
05.07.2019 г.
С цел оптимизиране на процесите на преработка на мляко в Кремио ЕАД предприятието ще въведе в експлоатация нови машини и ще подмени част от наличното оборудване. Новото оборудване ще осигури бързи и качествени процеси в поточната линия, ще намали времеемкостта на процесите и ще повиши конкурентоспособността на предприятието, което ще може много по-адекватно да отговаря на потребностите на пазара.

Размер на БФП е 1 955 800 лева финансиран по подмярка 4.2 Инвестиции в преработка / маркетинг на селскостопански продукти

Бенефициент: КРЕМИО ЕАД

Проект за технологично обновление на производствени мощности на Кремио ЕАД, включващо закупуване на машини за производство на млечни продукти
 
Програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ: ЕВРОПА ИНВЕСТИРА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ